Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy pro poskytování služeb klientům, které poskytovatelka (Ing. Lenka Vymlátilová) nabízí a zprostředkovává prostředníctvím webových stránek www.vymlatilova.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy. Uhrazením faktury klient s obchodními podmínkami souhlasí. 
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Předmět smlouvy, objednání služby

 

 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky zajistit klientovi účast na kurzu, který si objednal nebo poskytnout individuální poradenství a závazek klienta uhradit stanovenou finanční odměnu.
 2. Pro objednání služby vyplní klient objednávkový formulář na webových stránkách www.vymlatilova.cz. Objednávkový formulář je umístěn vždy pod konkrétní nabídkou služby. Službu lze objednat také prostřednictvím e-mailové adresy lenka.vymlatilova@seznam.cz nebo telefonicky
  775 617 340.
 3. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelkou považovány za správné.
 4. Poskytovatelka obdržení objednávky klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 5. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

3. Cena služeb a platební podmínky

 

 1. Ceny za konkrétní služby jsou uvedeny na internetových stránkách www.vymlatilova.cz pod nabídkou konkrétní služby.
 2. Finanční odměnu klient uhradí po obdržení daňového dokladu – faktury, která je klientovi vystavena po objednání služby a zaslána na e-maiovou adresu klienta.
 3. Klient uhradí finanční odměnu v termínu splatnosti, jež je uveden v daňovém dokladu - faktuře.
 4. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je platná okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Klient má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné poskytovatelce zaslat e-mail s textem: "Já,............, odstupuji od smlouvy ze dne DDMMRR, která byla uzevřena mezi Vámi, coby poskytovatelkou služeb, a mojí osobou jako klientem." Odstoupení od kupní smlouvy klient zašle na e-mailovou adresu poskytovatelky lenka.vymlatilova@seznam.cz.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí poskytovatelka peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatelka od kupujícího přijla.
 4. Podmínky pro vrácení platby v případě skupinových kurzů (STOB, jóga a nordic walking)

a) v plné výši, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 48 hodin před zahájením první lekce kurzu 

b) o 600 Kč nižší, dojde-li k odstoupení v době méně než 48 hodin před zahájením první lekce kurzu a nejpozději do 48 hodin po skončení první lekce kurzu
 
c) platbu ani jeho část nevrací, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy později než 48 hodin po skončení první lekce kurzu
 
5. Podmínky pro vrácení platby v případě individuálního poradenství 
 
a) v plné výši, pokud nedošlo k osobnímu setkání a sestavení rámcového jídelníčku
 
b) pokud došlo k sestavení rámcového jídelníčku a osobním setkáním, poskytovatelka vrací poměrnou částku za nevyčerpané osobní setkání.
 
6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 

5. Náhrada lekcí

 

 1. V případě absence v kurzu Nordic Walking je možné si lekci nahradit tak, že v jiném týdnu absolvujete dvě lekce po předchozího domluvě.
 2. V redukčních kurzech STOB a kurzu jógy není náhrada lekcí z organizačních důvodů možná.

 

6. Poplatky za individuální péči

 

 1. Nemůže-li se klient dostavit na předem sjednanou individuální schůzku, musí poskytovatelku nejpozději 12 hodin před sjednanou schůzkou informovat emailem či telefonicky. Poskytovatelka nepožaduje finanční kompenzaci.
 2. Pokud se klient omluví méně než 12 hodin před sjednanou schůzkou nebo se neomluví, poskytovatelka sjednanou finanční odměnu nevrací.

7. Ochrana osobních údajů

 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně adresa bydliště.
 3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelkou, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 5. Zpracováním osobních údajů klienta může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat emailem nebo dopisem adresovaným poskytovatelce.
 7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8. Závěrečné a důležité informace

 

 1. Poskytovatelka bezplatně provozuje blog a recepty na svých stránkách www.vymlatilova.cz. Uživatelé stránek berou na vědomí, že informace a názory uvedené na těchto stránkách jsou výsledkem praktických zkušeností a teoretických znalostí poskytovatelky. Užíváním těchto stránek nepřenáší uživatelé stránek svou osobní odpovědnost za své úspěchy či neúspěchy a za svůj zdravotní stav na poskytovatelku.
 2. Přihlášením se do pohybových kurzů Jóga a Nordic Walking klient potvrzuje, že je zdravý a není si vědom zdravotních problémů, které by mu bránili pohybovou aktivitu vykonávat. V případě nejistoty je klient povinen svou účast v kurzu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem před vyplněním přihlášky. Pokud klient v průběhu kurzu onemocní nebo se u něj vyskytne zdravotní problém, je povinen o této skutečnosti informovat svého lektora.
 3. Redukční kurzy STOB jsou určeny zdravým jedincům trpícím nadváhou či obezitou. Pokud klient nezná svůj zdravotní stav, svou účast v kurzu je povinen před přihlášením se do kurzu konzultovat s ošetřujícím lékařem. Během kurzu jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě stravovacích a pohybových zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace, včetně společnosti STOB s.r.o. Tato doporučení mají pouze informativní charakter a v žádném případě neslouží jako náhrada za radu a péči ošetřujícího lékaře. Poskytovatelka nenese žádnou odpovědnost za vaše osobní konání a případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí. Poskytovatelka v kurzech neposkytuje předepsané jídelníčky, neprodává žádné dietní potraviny ani doplňky.
 4. Individuální poradenství je určeno zdravým jedincům. Během individuálních lekcí jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě stravovacích a pohybových zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace, včetně společnosti STOB s.r.o. Tato doporučení mají pouze informativní charakter a v žádném případě neslouží jako náhrada za radu a péči ošetřujícího lékaře. Poskytovatelka nenese odpovědnost za vaše osobní konání a případné úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí. Poskytovatelka neposkytuje předepsané jídelníčky, neprodává žádné dietní potraviny ani doplňky.
 5. Poskytovatelka prohlašuje, že má oprávnění poskytovat poradenskou činnost v oblasti výživy a vést pohybovou aktivitu nordic walking.
 6. Poskytovatelka služeb dodržuje Etický kodex společnosti STOB s.r.o.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 20.4.2017.