Vyživový poradce, lektor kurzů redukce hmotnosti

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy pro poskytování služeb klientům, které poskytovatelka (Ing. Lenka Vymlátilová)nabízí a zprostředkovává prostředníctvím webových stránek www.vymlatilova.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy. 
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Předmět smlouvy, objednání služby

 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky zajistit klientovi účast na kurzu, který si objednal nebo poskytnout individuální poradenství a závazek klienta uhradit za účast v kurzu finanční odměnu.
 2. Pro objednání služby vyplní klient objednávkový formulář na webových stránkách www.vymlatilova.cz. Objednávkový formulář je umístěn vždy pod konkrétní nabídkou služby. Službu lze objednat také prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky 775 617 340.
 3. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelkou považovány za správné.
 4. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Poskytovatelka obdržení objednávky klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 5. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena služeb a platební podmínky

 1. Cena služeb je uvedena na internetových stránkách www.vymlatilova.cz.
 2. Cenu za poskytování služeb a účast v kurzu klient uhradí po obdržení daňového dokladu – faktury, která je klientovi vystavena po objednání služby přes webové stránky, e-mailovou adresu nebo telefonicky a zaslána na e-maiovou adresu klienta. 
 3. Klient uhradí kurzovné nejpozději 3 dny před konáním kurzu, pokud nejsou v daňovém dokladu – faktuře uvedeny podmínky jiné.
 4. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je platná okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Klient má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné poskytovatelce zaslat e-mail s textem: "Já,............, odstupuji od smlouvy ze dne DDMMRR, která byla uzevřena mezi Vámi, coby poskytovatelkou služeb, a mojí osobou jako klientem." Odstoupení od kupní smlouvy klient zašle na e-mailovou adresu poskytovatelky .
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí poskytovatelka peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatelka od kupujícího přijla.
 4. Poskytovatelka vrátí kurzovné
a) v plné výši, pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 48 hodin před zahájením první lekce kurzu
b) o 300Kč nižší, dojde-li k odstoupení v době méně než 48hodin před zahájením první lekce kurzu a nejpozději do 24 hodin po skončení první lekce kurzu

5.            Poskytovatelka kurzovné, ani jeho část nevrací

a) dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy později než 24 hodin po skončení první lekce kurzu
b) jedná-li se o kurz jednodenní a klient se jej účastnil

6.           K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

5. Náhrada lekcí

 1. Náhrada lekcí při vaší případné absenci je možná pouze v kurzu Jóga s kontrolou hmotnosti, a to dvěma způsoby:
a) v jiném týdnu absolvujete 2 lekce za sebou
b) pošlete za sebe náhradníka

2.             Do jednodenních kurzů NW za sebe můžete poslat náhradníka, v redukčních kurzech STOB a ve vícetýdenních kurzech NW z organizačních důvodů náhrada lekcí ani vyslání náhradníka možné není. 

6. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně adresa bydliště.
 3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelkou, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 5. Zpracováním osobních údajů klienta může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat emailem nebo dopisem adresovaným poskytovatelce.
 7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. Poskytovatelka je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00072410.

7. Závěrečné a důležité informace

 1. Poskytovatelka bezplatně provozuje blog a recepty na svých stránkách www.vymlatilova.cz. Uživatelé stránek berou na vědomí, že informace a názory uvedené na těchto stránkách jsou výsledkem dosavadních praktických zkušeností a teoretických znalostí poskytovatelky. Užíváním těchto stránek nepřenáší uživatelé stránek svou osobní odpovědnost za své úspěchy či neúspěchy a za svůj zdravotní stav na poskytovatelku.
 2. Přihlášením se do kurzů jógy nebo NW klient potvrzuje, že je zdravý a není si vědom zdravotních problémů, které by mu bránili pohybovou aktivitu vykonávat. V případě nejistoty je klient povinen svou účast v kurzu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem před vyplněním přihlášky. Pokud klient v průběhu kurzu onemocní nebo se u něj vyskytne zdravotní problém, je povinen o této skutečnosti informovat svou lektorku (tj, v případě jógy Mgr. Pavla Frňková, v případě NW Mgr. Eva Zálešáková).
 3. Redukční kurzy STOB jsou určeny zdravým jedincům trpícím nadváhou či obezitou. Pokud klient nezná svůj zdravotní stav, svou účast v kurzu je povinen konzultovat s ošetřujícím lékařem. Během kurzu jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě stravovacích a pohybových zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace, včetně společnosti STOB s.r.o.. Poskytovatelka v kurzech neposkytuje předepsané jídelníčky, neprodává žádné dietní potraviny ani doplňky.
 4. Poskytovatelka služeb dodržuje Etický kodex společnosti STOB s.r.o.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 20.4.2017.